Biz hakda

/ biz hakda /

KompaniýaProfil

Kaisun Polyurethan Product Co., Ltd. baý önümçilik tehnologiýasy we tejribesi bolan poliuretan öndürmekde we ösdürmekde ýöriteleşendir.On ýyla golaý ösüşden we toplanandan soň, Kaisun özüniň ýörite kompaniýa dolandyryş ulgamyny we kärhana medeniýetini döretdi we önümçiligi dolandyryş ulgamyny kämilleşdirdi.

BiziňkiNyşana

Has ajaýyp önümleri, has berk hil kepilligini, has giňişleýin tehniki maslahat bermegi, has şahsylaşdyrylan marketing re modeimini we has ynsanperwer müşderi hyzmatyny hödürlemegi maksat edinýäris.Islegleriňizi kanagatlandyryp bilmeýän bolsak, aýratyn önümleriňizi we hyzmatyňyzy özleşdirip, talaplaryňyzy işjeňleşdirmek, döretmek, işjeňleşdirmek üçin elimizden gelenini ederis.Biz siziň bilen tüýs ýürekden hyzmatdaşlyk etmek, umumy ösüş we ýeňiş gazanmak ýagdaýyna ýetmek isleýäris!

targe
takmynan112

BiziňkiÖnümler

Size poliuretan önümleriniň doly görnüşini hödürleýäris, esasan:

PU tegelek guşak

PU heterotipik ekstrudirlenen önüm

PU şlangy

Dürli PU bölekleri

PUV guşak

PU öz içine alýar

PU aşgazana garşy ýokary harytlar

Size poliuretan önümleriniň doly toplumyny hödürläris.Tehniki gözleglere we ösüşe köp ýyllyk tehniki ýagyşdan we yzygiderli maýa goýumlaryndan soň, esasy poliuretan önümlerimizi iki kategoriýa bölmek bolar: 1) PU tegelek guşaklar, PU V guşaklar, PU ýaly poliuretan ekstruziýa elastomer önümleri (TPU termoplastiki elastomer) ýörite görnüşli ekstruziýa önümleri, 2) esasan poliuretan kauçuk rolikleri, poliuretan ýeňleri, PU dürli senagat esbaplaryny öz içine alýan poliuretan guýma elastomer önümleri (CPU), asma goşmaça PU esbaplary, PU ýokary aşaga çydamly önümler, pu bufer önümleri we dürli senagat we magdan bilen baglanyşykly könelişme, şoka çydamly, kislota-aşgar çydamly esbaplar.Bu önümler azyk gaýtadan işleýän senagatda, iýmit gaýtadan işleýän senagatda, keramika senagatynda, aýna gaýtadan işleýän senagatda, öý enjamlary senagatynda, materiallary gaýtadan işlemekde, himiýa senagatynda, dokma önümçiligini neşir etmek, çap etmek we boýamak, gurluşyk materiallary, agyr senagat, dürli maşyn senagaty we şuňa meňzeş önümlerde giňden ulanylýar. .

BiziňkiHyzmat

Islegleriňizi kanagatlandyryp bilmeýän bolsak, aýratyn önümleriňizi we hyzmatyňyzy özleşdirip, talaplaryňyzy işjeňleşdirmek, döretmek, işjeňleşdirmek üçin elimizden gelenini ederis.

Biz siziň bilen tüýs ýürekden hyzmatdaşlyk etmek, umumy ösüş we ýeňiş gazanmak ýagdaýyna ýetmek isleýäris!

Näme üçinBizi saýlaň

Poliuretan önümleri ajaýyp plastisitlilige eýedir we dürli senagat pudaklarynda görnükli we çalşyp bolmajak rol oýnaýar.Adaty kauçuk önümler bilen deňeşdirilende, poliuretan önümleri könelişme garşylygy taýdan has gowy öndürijilige eýe.Guşak çalyşmak siklini netijeli azaltmak, kemeriň hyzmat möhletini ýokarlandyrmak, enjamyň hyzmat ediş wagtyny we aýlawyny azaltmak, iş çykdajylaryny azaltmak we önümçilik netijeliligini ep-esli ýokarlandyrmak.
Esasanam nebitiň hapalanmagy we dürli himiki reagentleriň täsir edýän daşky gurşawy ýaly dürli aşa iş şertlerinde poliuretan önümleri şeýle şertlerde has gowy işläp biler.